You are here

ASA Real Estate Awards 2018

รางวัล ASA Real Estate Awards 2018 เป็นรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และรางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2018 เป็นรางวัลอสังหาริมทรัพย์ด้านพาณิชยกรรมประเภทต่างๆ รวม 7 ประเภท ซึ่งสมาคมกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 84 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ เกิดจากแนวคิดที่สมาคมมีความประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างให้ได้ประโยชน์สูงสุด และประสงค์ให้เป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในโครงการฯ ในมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญสมาคมฯ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทำหน้าที่คัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นที่การออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน และคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับเป็นหลัก และต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจด้วย ทั้งนี้รางวัลเกียรติยศที่ทางสมาคมฯจะมอบให้เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าผ่านการคัดสรรกลั่นกรองอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเข้าร่วมประกวดฯ จะต้องเป็นโครงการที่สร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558-2018 หรือ ปี ค.ศ. 2015-2018 เท่านั้น โดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถส่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เข้าประกวดดังนี้

 

 • 1.รางวัลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจำปี 2018 ประเภท ที่อยู่อาศัย
 • 2.รางวัลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจำปี 2018 ประเภท สำนักงาน
 • 3.รางวัลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจำปี 2018 ประเภท โรงแรม
 • 4.รางวัลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจำปี 2018 ประเภท อาคารพาณิชยกรม
 • 5.รางวัลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจำปี 2018 ประเภท อุตสาหกรรม
 • 6.รางวัลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจำปี 2018 ประเภท นันทนาการและสุขภาพ
 • 7.รางวัลนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นขวัญใจสถาปนิก ประจำปี 2018 (โหวตโดยสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ)

 

หมายเหตุ: เกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากการออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร รวมถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ สังคม สิ่งแวดล้อม

Board Committee

ศาสตราภิชาน มานพ พงศทัต
ศาสตราภิชานประธานหลักสูตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จุฬาฯ และประธานคณะกรรมการตัดสิน ASA Real Estate Forum Awards
ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข
อดีตอุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม
รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
อาจารย์ภาควิชาเคหการ และ หัวหน้าหน่วยวิจัย Universal Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

Screening Committee

ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
คุณศานิต กี่บุตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาฯ
อ.ทรงพจน์ สายสืบ
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.เสก สวัสดี
หัวหน้าภาควิชา สถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
อ.วิวัฒน์ จิตนวล
ประธานกรรมาธิการทักษิณ
อ.สุรศักดิ์ โล่ห์วนิชชัย
ประธานกรรมาธิการอีสาน

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อาษา เรียลเอสเตท ฟอรั่ม อวอดส์ (ASA Real Estate Forum Awards 2018)

โปรดส่งลิงค์สำหรับดาวน์โหลด URL (Google Drive, OneDrive, ฯลฯ) ของข้อมูลต่อไปนี้ :

 1. Video Presentation ของโครงการ (ความละเอียด 1280 x 720 pixels)
 2. Brochures หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. Floor plan ของห้อง / อาคาร / โครงการ ฯลฯ
 4. ภาพถ่ายสถานที่จริง ( ขนาดความละเอียด 72 - 100, Size 1280 x 720 pixels, เป็นไฟล์ JPEG)
 5. ราคาขาย / เช่า ต่อยูนิต หรือ ต่อตารางเมตร
 6. รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา