About ASA

ASA Forum

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Association of Siamese Architects under the Royal Patronage of His Majesty the King) หรือ อาษา (ASA) เป็นสมาคมของบุคคลในวิชาชีพสถาปนิกและผู้ที่สนใจในงานสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เจริญก้าวหน้า สร้างมาตรฐานวิชาชีพที่ดีตามหลักวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างสมาชิกและบุคคลในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสครบรอบ 84 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (UPC)  กำหนดจัดงานสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018” (อาษา เรียล เอสเตท ฟอรั่ม) ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat”  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดแบบบูรณาการ และประสานเครือข่ายทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อร่วมกันยกระดับองค์ความรู้ให้แก่สถาปนิก วิศวกร และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่มาตรฐานสากล

Honored Guests of The Event

ฯพณฯ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานเปิดงาน ASA Real Estate Forum Dinner Talk Awards
ฯพณฯ ดร.อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานเปิดงานสัมมนา ASA Real Estate Forum และ วิทยากรกิตติมศักดิ์
ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
วิทยากรกิตติมศักดิ์
ท่าน พินิจ จารุสมบัติ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ASA Real Estate Forum and Awards

Key Persons

Dr. Ajaphol Dusitnanond
ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Associate Professor Rangsan Torsuwan
ผศ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สถาปนิกอาวุโส และ ประธานที่ปรึกษา ASA Real Estate Forum
Assoc. Prof. Manop Bongsadadt
ศาสตราภิชาน มานพ พงศทัต
ศาสตราภิชานประธานหลักสูตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จุฬาฯ และประธานคณะกรรมการตัดสิน ASA Real Estate Forum Awards
Mr. Nakhun Kumnolmas
คุณณคุณ กำนลมาศ
ประธานจัดงาน ASA Real Estate Forum and Awards

ASA Real Estate Forum 2018

ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

สมาคมฯยังมีนโยบายที่จะพัฒนาสถาปนิกให้มีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในทุกมิติทั้งตามหลักวิชาการ และตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะต้องมีบทบาทและหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในแก่สถาปนิกเพื่อให้เป็น “Hybrid Architect” หรือ “สถาปนิกคิดรอบ” ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประเทศสมาชิกฯ สถาปนิกเป็น 1 ใน 7 อาชีพแรกที่มีข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี เราจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางหนึ่ง และสร้างความพร้อมในการแข่งขันกับสถาปนิกต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมนักลงทุนที่มาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนั้นแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพให้สถาปนิกอย่างรอบด้านนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพให้บุคลากรของเราสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่น ๆ ได้เช่นกัน

งาน ASA Real Estate Forum และ ASA Real Estate Awards 2018 นี้ ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของสมาคมเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อคุณประโยชน์แก่สถาปนิก บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ และประชาชนโดยรวม ซึ่งในงานนี้สมาคมฯได้เชิญวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหลากหลายด้านเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายบุคลากรในสาขาวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และสมาคมหวังว่าเราจะร่วมกันเปิดมุมมองการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัย สังคม สิ่งแวดล้อม

ดาวโหลดโปสเตอร์

Our Speaker

ฯพณฯ ดร.อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการพัฒนา EEC ประธานเปิดงานสัมมนา ASA Real Estate Forum
Topic 1: Thailand, Junction of the world
ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา EEC
Topic 1: Thailand, Junction of the world
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา EEC
Topic 1: Thailand, Junction of the world
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการ สานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Topic 1: Thailand, Junction of the world
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
Topic 2: R/E Capital Market Trends for The Year 2018
คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ ฝ่ายงานวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
Topic 2: R/E Capital Market Trends for The Year 2018
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททรีนีตี้ จากัด
Topic 2: R/E Capital Market Trends for The Year 2018
ศาสตราภิชาน มานพ พงศทัต
ประธานหลักสูตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จุฬาฯ และ อาจารย์ประจาภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
Topic 3: Funds for Real Estate Development , REITs & Banking Policy
คุณธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล
อุปนายกสมาคม อสังหาริมทรัพย์ไทย
Topic 3: Funds for Real Estate Development , REITs & Banking Policy
คุณนิวัติ ลมุนพันธ์
ที่ปรึกษานักลงทุนต่างชาติ
Topic 3: Funds for Real Estate Development , REITs & Banking Policy
รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
อาจารย์ภาควิชาเคหการ และ หัวหน้าหน่วยวิจัย Universal Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
Topic 4: Universal Design for The Elderly: Housing & Society
คุณนพพล พิสุทธอานนท์
ผู้เชี่ยวชาญ BIM (Building Information Modeling)
Topic 5: BIM: Building Information Modeling
อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์
เลขาธิการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย (2553-ปัจจุบัน)
Topic 6: Update The New Trend of Green Building
ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
Topic 7: Smart Building & Smart City
Mr.Joung Hun Youm
UK Branch Division Director at Sean Tecs
Topic 8: Smart Building & Smart City: International Case Study
ผศ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ สถาปนิกอวุโส
Dinner Talk: ปรับบ้าน ปรุงเมือง Redefined Habitat
คุณอธิป พีชานนท์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ และ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
Dinner Talk: ปรับบ้าน ปรุงเมือง Redefined Habitat
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นายกอสังหาริมทรัพย์
Dinner Talk: ปรับบ้าน ปรุงเมือง Redefined Habitat

ASA Agenda

ห้อง World Ballroom (08.30 น.-16.30 น.)

Time Mins. Seminar Topics
08.30-10.00 90 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
10.00-11.00 60 Topic 1: ประเทศไทยขั้วเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก (ปาฐกถา) (Thailand, Junction of the world)
โดย ฯพณฯ ดร.อุตตม สาวนายน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
11.00-12.00 60 Topic 1: ประเทศไทยขั้วเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก (เสวนา) (Thailand, Junction of the world)
โดย ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ : เลขาธิการ สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ : เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา EEC
13.00-14.30 90 Topic 2: แนวโน้มตลาดทุนหมวดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 (เสวนา) (R/E Capital Market Trends for The Year 2018)
โดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม : กรรมการผู้อานวยการ ฝ่ายงานวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล : กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททรีนีตี้ จำกัด
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร : ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
15.00-16.30 90 Topic 3: การลงทุนโดยตรงจากทุนต่างประเทศ (เสวนา) (Funds for R/E/D, REITs & Banking Policy)
โดย ศาสตราภิชาน มานพ พงศทัต : ประธานหลักสูตรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล : อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณนิวัติ ลมุนพันธ์ : ที่ปรึกษานักลงทุนต่างชาติ
 

ห้อง Lotus Suite 13 (08.30 น.-18.45 น.)

Time Mins. Seminar Topics
08.30-10.00 90 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
10.00-12.00 90 Topic 4: Universal Design for The Elderly: Housing & Society
โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ : อาจารย์ภาควิชาเคหการ และ หัวหน้าหน่วยวิจัย Universal Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
13.00-14.30 90 Topic 5: BIM: Building Information Modeling
โดย คุณนพพล พิสุทธอานนท์ : ผู้เชี่ยวชาญ BIM (Building Information Modeling)
15.00-16.30 90 Topic 6: Update The New Trend of Green Building
โดย อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์ : เลขธิการ และกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย (2553-ปัจจุบัน)
16.45-17.45 60 Topic 7: Smart Building & Smart City
โดย รศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร : รองศาสตราจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และรองประธาน สถาบันอาคารเขียวไทย
17.45-18.45 60 Topic 8: Smart Building & Smart City: International Case Study
โดย Mr. Joung Hun Youm : UK Branch Division Director at Sean Tecs
 

ห้อง World Ballroom Gala Dinner (18.30 น.-22.00 น.)

Time Details
18.30-19.15 งานพรมแดงต้อนรับแขกกิตติมศักดิ์ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ Red Carpet Welcome Party
19.15-19.20 เริ่มงานฯ พิธีกรกล่าวฯ ต้อนรับผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
19.20-19.25 คุณณคุณ กำนลมาศ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานการดำเนินการจัดงานฯ
19.25-19.30 ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ กล่าวฯ ถึงพันธกิจของสมาคมฯ และวัตถุประสงค์การจัดงานฯ
19.30-19.40 ฯพณฯ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานฯ
19.40-19.50 พิธีเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการ และบันทึกภาพร่วมกันบนเวที
19.50-19.55 VDO Presentation l: ปรับบ้าน ปรุงเมือง
19.55-20.30 การเสวนา "ปรับบ้าน ปรุงเมือง.. Redefined Habitat"
โดย ผศ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ : นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสถาปนิกอาวุโส
คุณอธิป พีชานนท์ : นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ : นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
20.30-20.55 Entertainment
20.55-21.00 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขา (10 สาขา)
21.00-21.10 VDO Presentation ll: ASA Real Estate Awards
21.10-21.35 ประกาศผลรางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นแห่งปี 2018 (7 รางวัล)
21.35-21.45 ผู้ได้รับรางวัลร่วมถ่ายภาพกับประธาน และคณะกรรมการจัดงานฯ
21.45-21.55 สื่อมวลชนสัมภาษณ์ ผู้ได้รับรางวัล และผู้มีเกียรติ
21.55-22.00 พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
22.00 ปิดงานฯ

Seminar Location

ติดต่อสมาคม

สมาคมสถาปนิกยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
โทร: +66 2 319 6555
แฟกซ์: +66 2 319 6419

ติดต่อผู้จัดงาน

บริษัท อัลทิเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด

IQ House 554/15 ซอย โรจนมินทร์ ถนน ประชาอุทิศ เขต วังทองหลาง แขวง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 
โทร: +66 2 158 9111, +66 2 158 9222
มือถือ: +66 86 379 9888, +66 86 320 0766